ŽŪM parama kaimo bendruomenėms ir jų asociacijoms

Žemės ūkio ministras 2014 m. kovo 26 d. pasirašė įsakymą dėl valstybės paramos 2014 m. kaimo bendruomenių ir jų asociacijų projektams. Paramos paraiškos bus renkamos nuo kovo 28 d. iki gegužės 2 d. Galimi pareiškėjai kaimo bendruomenė arba kaimo bendruomenių asociacija. Remiamos veiklos sritys: kaimo vietovėje esančių viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, kaimo bendruomenės verslumo projektų, tenkinančių kaimo bendruomenės poreikius, įgyvendinimas, kaimo bendruomenės ir (arba) kaimo bendruomenių asociacijos materialinės techninės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma ne daugiau kaip 25 000 Lt, kai įgyvendinama Taisyklių 7.1 arba 7.2 papunkčiuose  nurodyta veikla ir ne daugiau kaip 10 000 Lt, kai įgyvendinama veikla, nurodyta Taisyklių 7.3 papunktyje.

DĖMESIO

Patvirtinta nauja taisyklių redakcija, taigi turi būti pildoma šiais metais kartu su įsakymu patvirtinta paraiškos forma (jei bus užpildyta ,,senoji“ paraiška ji bus automatiškai atmesta vertintojų kaip netinkama).

Kita naujovė – VVG bendruomenei turės pateikti raštą, kuriuo patvirtins, kad projekte numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų. Kvietimui numatoma skirti apie 2.8 mln. Lt. Prioritetas teikiamas paramos negavusioms bendruomenėms ar jų asociacijoms.

TAISYKLĖS

PARAIŠKA

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA

VERTINIMAS

NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS

Pasirašytas susitarimas su partneriais iš Slovakijos dėl tolimesnio bendradarbiavimo

Kovo 13 d. Sūduvos VVG lankėsi projekto "Regioninio turizmo plėtra panaudojant vietos išteklius Estijos Šiaurės Harju, Lietuvos Sūduvos, Lenkijos KOLD ir Slovakijos SPIŠ regionuose" partneriai iš Slovakijos. Susitikimo metu su Slovakijos SPIŠ medežere Katarina Krulova buvo pasirašyti dokumentai, kurie reikalingi partneriams iš Slovakijos vykdant projektą bei aptartas tolimesnis bendradarbiavimas naujame 2014-2020 metų finansiniame laikotarpyje. Kadangi kiekvienoje šalyje tarptautinių projektų yra skirtingi paraiškų pateikimo terminai ir reikalavimai, slovakų dalyvavimas projekte bus aktyvesnis šiais metais. Pernai metais Sūduvos VVG delegacija lankėsi Lenkijoje, Slovakijoje ir Estijoje. Šiemet liepos mėnesį sulauksime nemažos delagacijos iš Slovakijos, kurie domėsis Sūduvos VVG LEADER priemonės įgyvendintais projektais, pristatys savo rankdarbius bei liaudies muziką. Drauge numatoma surengti konferenciją, kurioje dalinsimės patirtimi LEADER priemonės pasiektais rezultatais.

Susitikimo metu aptartas tolemesnis bendradarbiaivmas su Slovakijos Tatrų regiono SPIŠ vietos veiklos grupe. Numatoma bendradarbiauti jaunimo užimtumo, kultūrinio tapatumo išsaugojimo ir turizmo plėtros srityse.  

Sūduvos VVG informacija 

Sveikatos apsaugos ministerijos parama NVO projektams sveikatos stiprinimo veikloms

Projektų finansavimo tikslas yra skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės supratimą, gerinant visuomenės informavimą ir skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktiką ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklos sritis.  

Nevyriausybinės organizacijos suprantamos kaip tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, kurių steigėjas, dalininkas ar narys nėra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės dalyvavimas grindžiamas nekilnojamojo turto skyrimu panaudos būdu teisės aktų nustatyta tvarka.     

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-706 „Dėl 2014 metų paskelbimo vaikų sveikatos metais“ tikslą – pagerinti vaikų sveikatos rodiklius, skatinti su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi.

Iš Skatinimo programos lėšų finansuojami projektai, kurių tikslas yra vienas ar keli iš šių:

  • psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp vaikų prevencija;
  • vaikų psichikos sveikatos stiprinimas;
  • vaikų sveikos mitybos principų įgyvendinimas;                                                                                 
  • vaikų fizinio aktyvumo renginių organizavimas.

Skiriant finansavimą prioritetas teikiamas:             

  • projektams, siekiantiems informuoti visuomenę apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos priemones ir kitą su sveikatos stiprinimu susijusią veiklą;  
  • projektams, pagal kuriuos numatoma vykdyti bendrą sveikatos stiprinimo veiklą su savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis (savivaldybių visuomenės sveikatos biurais); 
  • projektams, skatinantiems keitimąsi gerąja praktika ir patirtimi sveikatos srityje;
  • projektams, skatinantiems ir stiprinantiems nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybės institucijomis;               ∙
  • projektams, turintiems didesnę gyventojų aprėptį bei išliekamąjį efektą ar tęstinumą  jam pasibaigus.

Terminai 

Pareiškėjai pateikia ministerijai projektų paraiškas iki 2014 m. kovo 17 dienos. 
Projektai įgyvendinami nuo sutarties pasirašymo tarp ministerijos ir pareiškėjo datos iki 2014 m. gruodžio 1 dienos.

 Finansavimas  

Ministerijos skiriama suma vieno projekto finansavimui negali viršyti 10 000 litų.  

Pareiškėjas projektui vykdyti turi turėti ne mažesnį kaip 10 proc. (litais) prašomos iš ministerijos projektui įgyvendinti sumos savo lėšų ir (ar), projekto partnerių, kitų šaltinių, fondų, rėmėjų finansavimą. Tai – pareiškėjo piniginis indėlis (litais) į projekto įgyvendinimą.

Paraiška turi būti pateikta adresu: 

Sveikatos apsaugos ministerija, Ryšių su visuomene skyrius, 221 kab., Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, nuo 9.00 iki 16.00 val.

Pareiškėjai gali pateikti klausimus dėl paraiškų pateikimo ir sąlygų bei paraiškos pildymo elektroninio pašto adresu rinalda.akelyte@sam.lt, telefonu (8 5) 266 1431 arba atvykę į Sveikatos apsaugos ministeriją, Ryšių su visuomene skyrių, 221 kab. 
Atsakymai el. paštu bus pateikti per 3 darbo dienas. Pareiškėjai klausimus raštu gali pateikti likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki galutinio paraiškų priėmimo termino.

-------------

 Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programa 2012 – 2014 m.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-256 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 18 d.  įsakymas Nr. V-247 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. Įsakymo Nr. V-392 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"      

Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų finansavimo tvarkos aprašas 2014 m. (šiame dokumete yra reikalavimai paraiškoms ir paraiškų formos)       

 Daugiau informacijos:

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Rinalda Akelytė
Tel. (8 5) 266 1431
rinalda.akelyte@sam.ltwww.sam.lt

Paramos koncerto dovanos pasiekė sergančius vaikus

Trijų Karalių šventės proga Antanavo bendruomenės pirmininkė su paramos koncerto „Linksmoji armonika“ dovanomis aplankė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo vaikų onkohematologinį skyrių. Lapkričio 24 dieną Antanavo kultūros namuose jau dvyliktą kartą vyko paramos koncertas, kurio metu surinktos lėšos skirtos vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis.  Sergantiems vaikams reikia ne tik brangių vaistų. Yra labais svarbi ir aplinka, į kurią jie papuola. Tuo rūpinasi draugija „Paguoda“, kurios dėka įrengtas žaidimų kambarys, skyriuje yra psichologas. Kad bent trumpam pamiršti ligą žaidimų kambaryje vaikai ne tik žaidžia, jie daro daug gražių rankdarbių, rengia įvairias akcijas.

Mūsų paramos koncerto uždavinys- papildyti žaidimų kambarį naujais žaislais, įvairiais lavinamaisias žaidimais bei kanceliarinėmis prekėmis, kurios reikalingos įvairiems darbeliams. Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie savo dalyvavimu koncerte ar auka prisidėjo prie šios kilnios akcijos. Dėkoju Jankų bendruomenei už piniginę auką, o Jūrės miestelio, Plutiškių, Višakio Rūdos, Jūrės kaimo neįgaliesiems už šiltas kojines, kurias numezgė šių bendruomenių neįgalieji. Kad galėjome savo dovanėles nuvežti dėkojame Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai už transportą.  Perduodu visiems nuoširdų AČIŪ nuo skyriaus gydytojų, docentės daktarės Linos Ragelienės, žaidimų kambaro auklėtojos bei tėvelių. Žaidimų kambario auklėtoja vieną iš vaikų darbelių padovanojo Antanavo bendruomenei už šios akcijos organizavimą. Tai karoliukų suverta gėlių šakelė. Dokojame jiems.

Tikime, kad ši tradicinė akcija tęsis ir naujais 2014 metais.

Antanavo bendruomenės pirmininkė Reda Kneizevičienė

Kalėdų senelis su savo pagalbininkais aplankė Gudelių vaikus

2013 m. gruodžio   27 d. jau tapus tradicija, Gudelių kaimo bendruomenės salėje vaikučiai susirinko laukti avykstančio Kalėdų Senelio. Visi žiūrėjome pro langą ir galvojome ar jis tikrai atvyks, juk lauke sniego nėra… Būnant salėje, už durų išgirdome kažką krebždant, vaikam buvo labia įdomu pažiūrėti kas ten krebžda, nuėjus, už durų pamatėme  ten esantį visų mylimą policijos bičiulį Amsį, kuris atvyko taip pat ne tuščiomis, visiems susirinkusiems jis padovanojo po atšvaitą, knygelę, liemenę. Tada kartu su Amsiumi ir teta žiema visi šaukėme Kalėdų Senelį.  Pamatėme  ateinantį Kalėdų Senelį su Snieguole.  Visi susirinkę vaikučiai su tėveliais skleidė tokią didelę šilumą, kad iš dangaus pradėjo kristi ne snaigės, o pradėjo lašnoti lietaus lašeliai, tačiau Kalėdų Seneliui tai nesutrukdė atvykti pas mus.

Kadangi Seneliui ir Snieguolei buvo sunki kelionė, kol jie ilsėjosi, vaikai jiems padovanojo gerą nuotaiką, broliai Klaidas ir Matas Šiškauskai padeklamavo eilėraštį bei pagrojo saksafonu,. Senelis norėjo išgirsti ir ar tėveliai moka eilėraštukų..,  tėveliai, seneliai nedrąsiai deklamavo, tačiau už drasą nebuvo palikti be dovanėlių iš dovanų maišo. Vaikučiai mielai bendravo su Kalėdų Seneliu , dainavo , žaidė, įvairius žaidimus. Pasidžiaugę visomis dovanėlėmis ir vaišėmis išlydėjome Kalėdų Senelį ir jo pagalbininkus , nes jo laukia ir kiti vaikučiai, ir prižadėję būti geri laukti susitikimo kitais metais…

Visos mūsų nuostabios šventės nebūtų buvę be šių rėmėjų, kuriems tariame didžiulų ir nuoširdų AČIŪ:

UAB „MAXIMA“, UAB „KAMIDA“,  UAB „SILBER  AUTO“, UAB „DRUSKININKŲ RASA“, Seimo nariui, Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekai ir jo padėjėjai A.Ramanauskienei, Seimo narei Rimantei Šalaševičiūtei.    

Gudelių kaimo gyventojams prisidėjusiems prie šventės. 

Gudelių kaimo bendruomenės taryba