„GUDELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. Gudelių kaimo bendruomenė (toliau vadinama- bendruomenė), kurios teisinė forma yra asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, vienijantis Gudelių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus.
1.2. Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisės aktų, taip pat veiklą grindžia pagal šiuos Įstatus.
1.3. Bendruomenė turi savo antspaudą, sąskaitą Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse registruotose banko įstaigose. Bendruomenė gali turėti savo simboliką.
1.4. Bendruomenės veiklos trukmė neribota.
1.5. Bendruomenės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.6. Bendruomenė yra paramos gavėja, gali būti labdaros ir paramos teikėja.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Bendruomenės tikslai yra šie:
2.1.1. atstovauti ir ginti bendruomenės interesus konstruktyviai bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis;
2.1.2. atstovauti bendruomenės interesus tarptautiniu lygiu;
2.1.3. telkti bendruomenės narius ieškant tinkamiausių sprendimų ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
2.1.4. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
2.1.5. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi;
2.1.6. puoselėti dvasines vertybes;
2.1.7. skatinti visuomenei naudingą jaunimo veiklą; tarpusavio supratimą ir bendravimą.
2.2. Šių tikslų įgyvendinimui Bendruomenė:
2.2.1. išaiškina socialinę visuomenės būklę bei prioritetinius poreikius;
2.2.2. konsultuoja narius bei teikia jiems metodinę pagalbą teisiniais, valdybos bei kitais rūpimais klausimais;
2.2.3. koordinuoja savo narių veiklą;
2.2.4. organizuoja mokomosios medžiagos rengimą ir leidybą įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.2.5. steigia visuomenines informavimo priemones;
2.2.6. bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis, valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis ir vietos savivaldos organais;
2.2.7. dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje;
2.2.8. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose (asociacijose, sąjungose ir kt.)
2.2.9. skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
2.2.10. vykdo kitą bendruomenės veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų rėmuose.
2.3. Bendruomenės veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

47.91 užsakomasis pardavimas paštu arba internetu;
55.20.20 vaikų poilsio stovyklų veikla;
55.90 kita apgyvendinimo veikla;
58.11 knygų leidyba;
58.13. laikraščių leidyba;
58.19 kita leidyba;
62.09 kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
63.99 kita , niekur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla;
72.19 Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ar taikomoji veikla
73.20 rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
74.90 kita, niekur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
77.33 Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma.
81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas
82.99 kita, niekur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
85.10.10 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
85.10.20 Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
85.59 kitas, niekur nepriskirtas švietimas;
85.60 švietimui būdingų paslaugų veikla;
88.91 vaikų dienos priežiūros veikla;
88.99 kita niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
93.19 kita sportinė veikla;
93.29 kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
94.99 kitų, niekur nepriskirtų narystės organizacijų veikla;
96.09 kita, niekur nepriskirta, aptarnavimo veikla.

III. BENDRUOMENĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendruomenės teisės:
3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;
3.1.2. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
3.1.3. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
3.1.4. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones ir kitus juridinius asmenis; filialus
3.1.6. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.7. Bendruomenė turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
3.1.8. stoti į tarptautines organizacijas;
3.1.9. gauti asignavimus iš Lietuvos valstybės bei savivaldybės biudžeto bei kitų teisėtų fondų;
3.1.10. savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bendruomenė gali turėti ir kitokias teises, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai;
3.2. Bendruomenei draudžiama užsiimti veikla, kuriai prieštarauja asociacijos įstatymas.
3.3. Bendruomenės pareigos:
3.3.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.3.2. tvarkyti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
3.3.3. teikti finansinę ir statistinę informaciją bendruomenės nariams, jeigu jie to reikalauja;
3.3.4. naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos tiekėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;
3.3.5. mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

IV. BENDRUOMENĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Bendruomenės nariu tampama bendruomenės pirmininkui pateikus prašymą tapti bendruomenės nariu, kuriuo įsipareigoja laikytis bendruomenės įstatų bei vykdyti bendruomenės valdymo organų teisėtus sprendimus ir
4.1.1 asmenims sulaukus 18 metų gavus raštišką valdybos sprendimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą;
4.2. Prašymą dėl nario priėmimo į bendruomenę svarsto valdyba. Prašymas dėl priėmimo į bendruomenę patenkinamas paprasta valdybos narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. Stojantysis turi teisę apskųsti tokį valdybos sprendimą bendruomenės visuotiniam susirinkimui.
4.3. Valdybai pritarus, bendruomenės nariu tampa ir visas šiuose įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo visuotinio bendruomenės narių susirinkimo nustatyto vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos. Iki 18 metų amžiaus nariai stojamojo ir nario mokesčio nemoka. Nauji nariai nuo antrųjų narystės bendruomenėje metų bei kiti bendruomenės nariai kasmet, iki pirmojo metų ketvirčio pabaigos, moka visuotinio bendruomenės narių susirinkimo nustatytą metinį nario mokestį.
4.4. Bendruomenės nariai registruojami bendruomenės narių registre, kurį tvarko bendruomenės valdyba. Registre nurodoma: pavadinimas, buveinės adresas, registravimo numeris, kodas, įregistravimo data.
4.5. Kiekvienas bendruomenės narys turi vieną balsą bendruomenės susirinkime.
4.6. Išstojimas iš bendruomenės vykdomas analogiškai bendruomenės narių priėmimo tvarkai, remiantis šių įstatų 4.2. dalimi.
4.7. Visuotinio susirinkimo sprendimu bendruomenės narys gali būti pašalintas iš bendruomenės, jeigu jis:
4.7.1. nevykdo ar netinkamai vykdo bendruomenės įstatuose nustatytas nario pareigas;
4.7.2. vykdo veiklą, priešišką bendruomenės tikslams ir uždaviniams, piktnaudžiauja bendruomenės simbolika;
4.7.3. elgesys pažeidžia valdybos patvirtintus nario etikos reikalavimus.
4.8. Apie Visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiamas nario pašalinimo klausimas, datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešama nariui, kurio pašalinimo klausimas sprendžiamas. Jei narys buvo tinkamai informuotas, nario neatvykimas netrukdo išspręsti atitinkamo klausimo jam nedalyvaujant.
4.9. Išstojusiam (pašalintam) bendruomenės nariui stojamasis mokestis ir kitos įmokos negrąžinami.
V. BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Bendruomenės narys turi tokias teises:
5.1.1. dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime. Nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio dydžio, kiekvienas narys susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą.
5.1.2. naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis ir simbolika;
5.1.3. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą;
5.1.4. bet kada išstoti iš bendruomenės.
5.1.5. teikti žodinius bei rašytinius pasiūlymus dėl bendruomenės veiklos, sprendimų bei kitų aktų projektų;
5.1.6. inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą svarbiems bendruomenės klausimams spręsti;
5.1.7. ginčyti teisme bendruomenės organų sprendimus;
5.1.8. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
5.2. Bendruomenės narys turi tokias pareigas:
5.2.1. laikytis bendruomenės įstatų;
5.2.2. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo bendruomenės finansinių metų pradžios, o jei nario mokesčio dydis yra keičiamas – nuo visuotinio narių susirinkimo, priėmusio nutarimą pakeisti nario mokesčio dydį dienos, sumokėti nario ir kitus nustatytus mokesčius ar jų priemokas;
5.2.3. vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo, valdybos, bendruomenės Pirmininko sprendimus;
5.2.4. teikti bendruomenei informaciją bei kitą pagalbą, reikalingą bendruomenės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

VI. BENDRUOMENĖS ORGANAI

6.1. Bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
6.2. Bendruomenės organai yra šie:
6.2.1. visuotinis narių susirinkimas;
6.2.2. kolegialus valdymo organas – bendruomenės valdyba;
6.2.3. vienasmenis valdymo organas – bendruomenės Pirmininkas.
6.3. Bendruomenės organai privalo veikti tik bendruomenės ir jos narių naudai. Bendruomenės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendruomenės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendruomenės veiklos tikslams.

Visuotinis susirinkimas

6.4. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias bendruomenės organas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 bendruomenės narių, bendruomenės valdyba jos priimtu sprendimu arba bendruomenės Pirmininkas.
6.5. Visuotiniame bendruomenės narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi, susirinkimo dieną esantys bendruomenės nariais, nepriklausomai nuo jų mokamo nario mokesčio dydžio.
6.6. Visuotinis narių susirinkimas:
6.6.1. keičia bendruomenės įstatus;
6.6.2. priima sprendimą dėl buveinės keitimo;
6.6.3. renka ir atšaukia valdybos narius, nustato valdybos narių skaičių;
6.6.4. renka ir atšaukia revizinę komisiją;
6.6.5. nustato bendruomenės narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius bei tvarką;
6.6.6. nustato bendruomenės finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos;
6.6.7. nustato bendruomenės tikslus ir pagrindinius uždavinius;
6.6.8. tvirtina metinį veiklos planą;
6.6.9. priima sprendimus dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.6.10. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;
6.6.11. sprendžia kitus asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;
6.6.12. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
6.6.13. šalina iš bendruomenės narius.
6.7. Neeilinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia bendruomenės Pirmininkui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, siūlomų sprendimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos.
6.8. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą bendruomenės Pirmininkas privalo kiekvienam bendruomenės nariui įteikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 5 dienos iki susirinkimo dienos. Pranešime apie susirinkimą nurodoma jo data, laikas, vieta ir darbotvarkė. Jeigu visi bendruomenės nariai sutinka, susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šio termino.
6.9. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė bendruomenės narių. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau narių balsų “už” negu “prieš”. Sprendimams, kuriais keičiami arba papildomi bendruomenės įstatai, taip pat sprendimams dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma.
6.10. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio bendruomenės valdyba inicijuoja pakartotiną susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
6.11. Bendruomenės nariai turi teisę balsuoti iš anksto. Narys, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimo projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti visuotiniam narių susirinkimui savo valią “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Bendruosius balsavimo biuletenius bendruomenės Pirmininkas privalo išsiųsti raštu pareikalavusiems nariams ne anksčiau kaip prieš 15 dienų ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo.
6.12. Išankstinis balsavimas biuleteniu yra įskaitomas į susirinkimo, taip pat ir pakartotinio, kvorumą ir balsavimo rezultatus. Bendruomenės narys neturi teisės balsuoti visuotiniame narių susirinkime už sprendimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu.
6.13. Balsavimas visuotiniame narių susirinkime yra atviras. Jei dėl tam tikro klausimo nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame narių susirinkime turintys nariai, slaptas balsavimas konkrečiu klausimu yra privalomas visiems nariams.
6.14. Susirinkime dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai registravimo sąraše.
6.15. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

Asociacijos valdyba

6.16. Bendruomenės valdyba yra kolegialus bendruomenės valdymo organas, vadovaujantis bendruomenės veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų.
6.17. Valdybos narių skaičių nustato visuotinis susirinkimas. Valdybą 3 metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas.
6.18. Asociacijos valdyba:
6.18.1. renka valdybos pirmininką iš valdybos narių, kuris vadovauja valdybos veiklai ir posėdžiams bei pasirašo valdybos priimtus sprendimus;
6.18.2. priima valdybos darbo reglamentą;
6.18.3. nustato bendruomenės nario etikos reikalavimus;
6.18.4. tvirtina darbuotojų etatus, nustato pareiginių atlyginimų dydį;
6.18.5. svarsto prašymus dėl priėmimo į bendruomenę, išstojimo iš bendruomenės, narystės sustabdymo ar atnaujinimo, priima sprendimus šiais klausimais ne vėliau kaip per mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos;
6.18.6. analizuoja bendruomenės veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus visuotiniam narių susirinkimui;
6.18.7. sudaro specialistų grupes bendruomenės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
6.18.8. kontroliuoja vykdomus projektus;
6.18.9. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
6.18.10. vykdo kitą šiems įstatams, Lietuvos Respublikos įstatymams ir poįstatyminiams aktams neprieštaraujančią veiklą.
6.18.11. Valdyba savo sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
6.19. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei ½ valdybos narių. Valdybos sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
6.20. Valdyba atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
6.21. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

Bendruomenės pirmininkas

6.22. Bendruomenės Pirmininkas yra vienasmenis bendruomenės valdymo organas, vadovaujantis bendruomenės veiklai.
6.23. Bendruomenės Pirmininką renka visuotinis susirinkimas. Tas pats asmuo negali būti bendruomenės Pirmininku ir vyriausiuoju finansininku.
6.24. Bendruomenės pirmininkas:
6.24.1. priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus;
6.24.2. skiria paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams;
6.24.3. atsako už bendruomenės veiklos organizavimą;
6.24.4. dalyvauja visuotiniuose narių susirinkimuose;
6.24.5. pateikia visuotiniam narių susirinkimui metinę finansinę atskaitomybę ir visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;
6.24.6. Bendruomenės vardu sudaro sandorius;
6.24.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
6.24.8. atstovauja bendruomenės santykiuose su trečiaisiais asmenimis (tiek fiziniais, tiek ir juridiniais);
6.24.9. atstovauja bendruomenei teisme ir arbitraže;
6.24.10. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
6.24.11. užtikrina komercinių bendruomenės paslapčių apsaugą;
6.24.12. organizuoja renginių ir tikslinių programų vykdymą ir aprūpinimą;
6.24.13. koordinuoja bendruomenės darbo grupių veiklą;
6.24.14. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų numatytas funkcijas.
6.25. Bendruomenės pirmininkas taip pat gali būti ir bendruomenės valdybos pirmininku.

VII. BENDRUOMENĖS FILIALŲ STEIGIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKA

7.1. Bendruomenė turi teisę steigti filialus. Bendruomenės filialų skaičius neribojamas.
7.2. Filialas yra bendruomenės padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi bendruomenės, kaip juridinio asmens, vardu.
7.3. Už filialo prievoles bendruomenė atsako visu savo turtu.
7.4. Filialai steigiami, jų veikla nutraukiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma.
7.5. Filialas veikia pagal bendruomenės patvirtintus Filialo nuostatus.
7.6. Filialų veiklą organizuoja ir vykdo bendruomenės Pirmininko paskirti vadovai.
7.7. Filialai registruojami juridinių asmenų registre ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.
7.8. Kiti bendruomenės filialų steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami pagal Civilinį kodeksą.

VIII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

8.1. Pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai, pateikiami Jankų kaimo skelbimų lentoje, Jankų sen. skelbimų lentoje ir Jankų bendruomenės internetiniame puslapyje www.jankai.eu.
8.1.1. Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas viešai arba įteiktas kiekvienam bendruomenės nariui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku prieš 15 kalendorinių dienų iki numatytos susirinkimo datos.
8.2. Pranešime apie visuotinio bendruomenės narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
8.2.1. Bendruomenės pavadinimas, buveinė ir kodas;
8.2.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
8.2.3. susirinkimo darbotvarkė;
8.2.4. visuotinio bendruomenės narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.
8.3. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo bendruomenės nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendruomenės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. Jeigu narys raštu pageidauja, bendruomenės Pirmininkas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia nariams pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.
8.4. Bendruomenės nariui raštu pareikalavus, bendruomenės Pirmininkas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendruomenės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendruomenės veiklos ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų, bendruomenės narių sąrašų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti bendruomenės organų sprendimai.
8.5. Bendruomenės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija bendruomenės nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.
8.6. Bendruomenės narių susirinkimo sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Bendruomenės narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo.

IX. BENDRUOMENĖS FINANSINĖ VEIKLA

9.1. Bendruomenės lėšas sudaro:
9.1.1. stojamieji ir nario mokesčiai, savanoriški įnašai;
9.1.2. tikslinis finansavimas atskiroms programoms ir projektams vykdyti;
9.1.3. skolinto kapitalo lėšos;
9.1.4. pajamos už bendruomenės teikiamas paslaugas;
9.1.5. parama, dovanos ir kitos teisėtai gautos lėšos;
9.1.6. lėšos gautos pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
9.1.7. iš savivaldybės biudžeto skiriamas bendruomenei lėšos.
9.2. Gautas lėšas bendruomenė gali naudoti tik šiuose įstatuose numatytiems bendruomenės tikslams įgyvendinti.
9.3. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Bendruomenė neatsako už savo narių prievoles, o bendruomenės nariai neatsako už organizacijos prievoles.
9.4. Bendruomenės Pirmininkas ne vėliau kaip likus 10 d. iki visuotinio narių susirinkimo privalo parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bendruomenės buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems galima susipažinti.
9.5. Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
9.5.1. informacija apie bendruomenės veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
9.5.2. Bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
9.5.3. Bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė;
9.5.4. samdomų bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
9.6. Bendruomenės veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
9.7. Mokesčius bendruomenėje administruoja ir apskaitą veda bendruomenės finansininkas.

Revizinė komisija

9.8. Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja 3 narių revizinė komisija, kurią renka ir atšaukia narių susirinkimas. Revizinė komisija renkama 3-jų metų kadencijai. Revizoriumi gali būti turintis finansininko kvalifikaciją fizinis asmuo. Revizoriumi negali būti bendruomenės valdymo organo narys.
9.9. Savo darbe revizorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, bendruomenės įstatais ir darbo reglamentu.
9.10. Revizinės komisijos darbo reglamentą tvirtina valdyba.
9.11. Revizoriai atstatydinami, jeigu valdyba arba 1/3 bendruomenės narių pareiškia nepasitikėjimą.
9.12. Revizinė komisija:
9.12.1. tikrina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;
9.12.2. pateikia visuotiniam narių susirinkimui finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;
9.12.3. Bendruomenės organų pavedimu atlieka kitus bendruomenės veiklos patikrinimus;
9.12.4. nedelsiant praneša bendruomenės valdybai apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
9.13. Bendruomenės valdymo organai, taip pat finansininkas turi pateikti revizinei komisijai reikiamus finansinius- buhalterinius dokumentus.

X. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Iniciatyvos teisę siūlyti keisti ir papildyti įstatus turi valdyba, bendruomenės Pirmininkas ir ne mažiau kaip 1/5 visų bendruomenės narių vienijanti iniciatyvinė grupė.
10.2. Įstatai keičiami 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma.
10.3. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendruomenės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Juridinių asmenų registrui atskirai pateikiamas įstatų pakeitimas ir visas įstatų tekstas.

XI. BENDRUOMENĖS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

11.1. Bendruomenės pertvarkymas pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso bei asociacijos įstatymo nustatyta tvarka.
11.2. Vienu metu bendruomenė negali būti ir reorganizuojama ir pertvarkoma.

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo