Projektų finansavimo tikslas yra skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės supratimą, gerinant visuomenės informavimą ir skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktiką ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklos sritis.  

Nevyriausybinės organizacijos suprantamos kaip tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, kurių steigėjas, dalininkas ar narys nėra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės dalyvavimas grindžiamas nekilnojamojo turto skyrimu panaudos būdu teisės aktų nustatyta tvarka.     

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-706 „Dėl 2014 metų paskelbimo vaikų sveikatos metais“ tikslą – pagerinti vaikų sveikatos rodiklius, skatinti su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi.

Iš Skatinimo programos lėšų finansuojami projektai, kurių tikslas yra vienas ar keli iš šių:

  • psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp vaikų prevencija;
  • vaikų psichikos sveikatos stiprinimas;
  • vaikų sveikos mitybos principų įgyvendinimas;                                                                                 
  • vaikų fizinio aktyvumo renginių organizavimas.

Skiriant finansavimą prioritetas teikiamas:             

  • projektams, siekiantiems informuoti visuomenę apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos priemones ir kitą su sveikatos stiprinimu susijusią veiklą;  
  • projektams, pagal kuriuos numatoma vykdyti bendrą sveikatos stiprinimo veiklą su savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis (savivaldybių visuomenės sveikatos biurais); 
  • projektams, skatinantiems keitimąsi gerąja praktika ir patirtimi sveikatos srityje;
  • projektams, skatinantiems ir stiprinantiems nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybės institucijomis;               ∙
  • projektams, turintiems didesnę gyventojų aprėptį bei išliekamąjį efektą ar tęstinumą  jam pasibaigus.

Terminai 

Pareiškėjai pateikia ministerijai projektų paraiškas iki 2014 m. kovo 17 dienos. 
Projektai įgyvendinami nuo sutarties pasirašymo tarp ministerijos ir pareiškėjo datos iki 2014 m. gruodžio 1 dienos.

 Finansavimas  

Ministerijos skiriama suma vieno projekto finansavimui negali viršyti 10 000 litų.  

Pareiškėjas projektui vykdyti turi turėti ne mažesnį kaip 10 proc. (litais) prašomos iš ministerijos projektui įgyvendinti sumos savo lėšų ir (ar), projekto partnerių, kitų šaltinių, fondų, rėmėjų finansavimą. Tai – pareiškėjo piniginis indėlis (litais) į projekto įgyvendinimą.

Paraiška turi būti pateikta adresu: 

Sveikatos apsaugos ministerija, Ryšių su visuomene skyrius, 221 kab., Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, nuo 9.00 iki 16.00 val.

Pareiškėjai gali pateikti klausimus dėl paraiškų pateikimo ir sąlygų bei paraiškos pildymo elektroninio pašto adresu rinalda.akelyte@sam.lt, telefonu (8 5) 266 1431 arba atvykę į Sveikatos apsaugos ministeriją, Ryšių su visuomene skyrių, 221 kab. 
Atsakymai el. paštu bus pateikti per 3 darbo dienas. Pareiškėjai klausimus raštu gali pateikti likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki galutinio paraiškų priėmimo termino.

-------------

 Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programa 2012 – 2014 m.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-256 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 18 d.  įsakymas Nr. V-247 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. Įsakymo Nr. V-392 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"      

Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų finansavimo tvarkos aprašas 2014 m. (šiame dokumete yra reikalavimai paraiškoms ir paraiškų formos)       

 Daugiau informacijos:

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Rinalda Akelytė
Tel. (8 5) 266 1431
rinalda.akelyte@sam.ltwww.sam.lt